ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach z okazji 60-tej rocznicy powstania klubu w roku 2018 ustanowił nową odznakę: Poznaj Miejscowości o Ciekawych Nazwach.

 

WERYFIKACJA I SPRZEDAŻ ODZNAKI: Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy.

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

„POZNAJ MIEJSCOWOŚCI O CIEKAWYCH NAZWACH”

1. Odznaka „Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona przez Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach z okazji 60-tej rocznicy powstania klubu.

2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz zwrócenie uwagi na miejscowości o ciekawych nazwach.

3. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku.

4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

5. Weryfikację kronik, rejestr przyznanych odznak oraz sprzedaż odznak prowadzi Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach 44-100 Gliwice, Rynek 11, jak również zajmuje się dystrybucją odznaki. (Odznaka jest odpłatna i kosztuje 8 zł/szt płatne na konto Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej: Bank Pekao. SA. 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658)

6. Potwierdzenia odwiedzanych miejscowości należy zbierać w kronice prowadzonej przez zdobywającego odznakę w sposób tradycyjny – np. zeszyt, książeczka dowolnej dyscypliny turystyki kwalifikowanej, lub w formie elektronicznej – np. płyta CD-R, płyta DVD-R, pendrive lub inne. Potwierdzeniem odwiedzonej miejscowości może być pieczątka dowolnej instytucji z nazwą miejscowości lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle dowolnej tablicy urzędowej z nazwą miejscowości.

7. Raz potwierdzona miejscowość nie może być zaliczona na wyższy stopień odznaki.

8. W przypadku przekroczenia liczby miejscowości wymaganych na dany stopień odznaki nadwyżka zaliczana jest na poczet normy wyższego stopnia.

9. Należy odwiedzać miejscowości zawarte w załącznikach, które stanowią integralną część regulaminu. Jeśli miejscowość w załączniku występuje również w innym województwie będzie uznana, ale należy wpisać nazwę województwa.

10. Odznaka jest 4-ro stopniowa i należy odwiedzić następującą ilość miejscowości na kolejne stopnie odznaki:

odznaka pop

Popularny
(otok czerwony)
10 miejscowości

odznaka braz

Brązowy
(otok brązowy)
20 miejscowości

odznaka srebro

Srebrny
(otok srebrny)
30 miejscowości

odznaka zloto

Złoty
(otok złoty)
40 miejscowości

11. W przypadku wyszukania miejscowości o ciekawej nazwie, a nieujętej w załącznikach można ją odwiedzić i umieścić w kronice opisując kolorem czerwonym z bardzo krótkim uzasadnieniem - dlaczego nazwa miejscowości jest ciekawa.

12. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek indywidualnych i zbiorowych, niezależnie od rodzaju uprawianej dyscypliny turystyki.

13. Przy weryfikacji odznaki zaliczane będą również miejscowości odwiedzone przez zdobywającego odznakę przed ukazaniem się regulaminu.

14. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim przez zdobywającego odznakę.

15. Kroniki odznaki do weryfikacji należy składać w biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, 44-100 Gliwice, Rynek 11 lub przesyłać na powyższy adres z dopiskiem T.K.Kol. PTTK przesyłką poleconą załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę poleconą jak przy nadaniu. Zweryfikowana kronika jest jednocześnie legitymacją danego stopnia odznaki upoważniającą do jej nabycia i noszenia.

16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach.

17. Autorem regulaminu i wizerunku odznaki jest Jarosław Szerszeń.

18. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

19. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 21.11.2017r. przez Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 12/XIX/2018 z dnia 28 marca 2018r.

Regulamin wraz z załącznikiem (wykazem miejscowości) (PDF)

Odznaki jubileuszowe oraz okolicznościowe, które można nabyć w oddziale:

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza
(MOK)


Odznaka weryfikowana jest przez:

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody (Krystyna Foryś) w każdą środę od 1700 do 1830

 

Odznaka jest jednostopniowa:

odznaka:
odznaka

Książeczka:

pkt 6. regulaminu:

"W celu dokumentowania wycieczek zaleca się zdobywającym odznakę, aby samodzielnie wykonywali zdjęcia, opisywali zwiedzane obiekty, zbierali odciski pieczęci, widokówki i inne trofea turystyczne związane z miejscem pobytu."

Regulamin:

Inne informacje:

Odznaki można nabyć w oddziale.