ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ8 marca 2016 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa dwuletnią Umowę ubezpieczeniową Nr 5834–02.694.413

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 1. następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;
 2. koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

-        od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017r. w przypadku opłacenia składki za rok 2016,

-        od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018r. w przypadku opłacenia składki za rok 2017.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2016r. w przypadku opłacenia składki za rok 2016 albo 1 kwietnia 2017r. w przypadku opłacenia składki za rok 2017, natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 1. W zakresie ubezpieczenia NNW - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata w szczególności w życiu prywatnym oraz:
  1. podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK, których wykaz jest dostępny na każde żądanie AXA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.
  2. podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych,
  3. podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,
  4. podczas indywidualnego (organizowanego samodzielnie oraz poza strukturami PTTK) uprawiania turystyki. 
  5. Ochrona ubezpieczeniowa  w zakresie NNW obejmuje świadczenia z tytułu:
   1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
   2. uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
   3. wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
   4. zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
   5. zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
   6. zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego.
  6. W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:
   1. trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 23.000 PLN),
   2. śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),
   3. zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
   4. refundacji kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
   5. refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
   6. kosztów ratownictwa (suma ubezpieczenia 5.000 EUR na jedno zdarzenie),
   7. kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (suma ubezpieczenia 5.000 PLN).
   8. posiadania w Oddziałach PTTK list członków stowarzyszenia zawierających imię, nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej lub też datę nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
   9. udostępnienia na prośbę AXA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału PTTK.
   10. przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających członkostwo w PTTK) oraz do ich udostępnienia na każde żądanie AXA.
   11. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.
   12. W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP –związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej – Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami:
    1. przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego  - INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
    2. dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu (numer umowy generalnej, imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy),
    3. umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych,
    4. stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw ,
    5. kontakt z Centrum Alarmowym  i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, atakże kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności Towarzystwa.
    6. Zgłoszenie  roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu kosztów leczenia  powinno zwierać:
     1. numer umowy generalnej,
     2. szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;
     3. orzeczenie lekarskie, obejmujące rodzaj i charakter obrażeń zawierające dokładną diagnozę oraz zalecone leczenie;
     4. wszystkie rachunki i faktury, świadectwa szpitalne, które umożliwią AXA ustalenie łącznych kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego.
 2. ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kosztów leczenia wygasa z chwilą spełnienia świadczeń równych sumie ubezpieczenia, tj. 5000 PLN
  1.  AXA zwraca Ubezpieczonemu koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego na terenie Europy (z włączeniem zdarzeń na terenie RP), z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zwrot kosztów akcji ratowniczej lub poszukiwawczej niezwiązanej z nieszczęśliwym wypadkiem lub udarem mózgu lub zawałem serca pokrywany jest przez AXA po potraceniu 30% udziału własnego Ubezpieczonego w poniesionych kosztach.
  3. Przez koszty ratownictwa rozumie się koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, transport z miejsca wypadku lub odnalezienia Ubezpieczonego do najbliższego punktu opieki medycznej przy użyciu specjalistycznych środków transportu. 
  4. Zwrot następuje na podstawie oryginałów rachunków bądź faktur do wysokości 5.000 EUR. 

a. koszty leczenia

b. koszty transportu do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej  na terenie RP lub kraju rezydencji,

c. koszty transportu zwłok  do miejsca pochówku na terenie RP lub kraju rezydencji,

d. koszty związane z organizowaniem i świadczeniem natychmiastowej pomocy assistance,

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium całego świata (w tym na terenie RP), w czasie trwania odpowiedzialności AXA oraz koszty leczenia i assistance na terytorium wszystkich państw świata podczas podróży zagranicznej z wyłączeniem terytorium RP.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium świata w zakresie:

W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu przekraczającego 24%, wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w umowie, wartości procentowej doznanego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu i współczynnika progresji według poniższej Tabeli:

Procent uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

do 24 %

1,0%

od 25 % do 100 %

1,5%

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane w kasie oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie bezpłatne.

Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest zobowiązany do:

Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowiązków AXA może wstrzymać się z wypłatą świadczenia.

Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.

Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Zarządu Głównego PTTK.


 
 Obowiązki Ubezpieczonego w razie powstania wypadku

tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.

Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.

Ważne! Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

a.  w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych - w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia przez PTTK.

b.  w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych w roku ubezpieczenia, w którym wystąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem (za wyjątkiem śmierci) z uwzględnieniem poniższych postanowień:

1)    z tytułu wszystkich zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – w dniu śmierci Ubezpieczonego,

2)    z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego – w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego łącznie wyniesie 100% świadczenia z tego tytułu,

3)    z tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu – w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego łącznie wyniesie 8.000 PLN,

4)    z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego - w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego wyniesie 3.000 PLN,

5)    z tytułu zwrotu kosztów operacjo kosmetycznych Ubezpieczonego - w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego wyniesie 3.000 PLN,

6)    z tytułu zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego - w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego wyniesie 5.000 EUR*,

7)    z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył PTTK oświadczenie o rezygnacji z członkostwa, a tym samym z ubezpieczenia.

* Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego:

5.    Do wypłaty świadczenia przyjmowany jest kurs euro z dnia wypłaty.

Zgłaszanie szkody przez e-mail:

Firma Inter Partner Assistance  wprowadziła możliwość zgłaszania szkód mailowo, co stanowi znaczne ułatwienie dla klientów. Na nw. adresy można wysyłać wszystkie dokumenty (raporty, druki zgłoszenia szkody itp.). Jedynie rachunki i paragony będą potrzebne w oryginale więc należy je dodatkowo wysłać pocztą.

- Dla spraw Assistance: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
- Dla spraw Likwidacyjnych (wszystkie ryzyka): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumanty do pobrania: 

 

Program Uroczystości:
- Msza święta w kościele pw. Wszystkich Świętych
- powitanie gości przez Prezes Oddziału: Janinę Lelito-Zimochocką
- występ zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury MAŻORETKI – PANTERY (do utworu: Yolanda Be Cool & Dcup: „We No Speak Americano”)
- występ zespołu wokalno-muzycznego ONYKS pod kierownictwem Dominiki Płonka (repertuar: piosenka żeglarska: Ballada o Wikingu oraz dwóch własnych utworach autorskich)
- występ kapeli BIESIADA pod kierunkiem Tadeusza Sztrasberga (repertuar: „U kowala kuźnia murowana”, „Powiedz ze mi dziewce moje” oraz „Hej bystra woda”
- wystąpienie Prezes Oddziału: Janinę Lelito-Zimochocką
- prezentacja multimedialna: Koła, Kluby i Komisje działające przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej (Ludwik Kmieć oraz Andrzej Pańczyszyn)
- pokaz tańca towarzyskiego Teresy i Tadeusza Pasierb – zdobywców m.in.:  Pucharu im. Prof. Mariana Wieczystego na rok 2013, Mistrzowie Polski Pracowników Oświaty w Tańcu Towarzyskim, zwycięzcy cyklu Grand Prix Seniorów w tańcach standardowych za rok 2012 (Samba, Cha-cha, Rumba, Jam)
- wręczenie przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza Odznak Honorowych za Zasługi dla Turystyki:
Anna Strzeszewska
Andrzej Łękawski
Ksiądz Artur Pytel
oraz wystąpienie Prezydenta
- występ Justyny Kwaśniok oraz Sary Maćkowskiej -  laureatów V Przeglądu Piosenki Turystycznej w Gliwicach 2012 (utwór: Czerwone Gitary:  „Płoną góry, płoną lasy”)
- krótki recital pianistyczny Tomasza Marcola
-występ artystyczny śpiewana operowego Jana Marii Dygi z akompaniamentem Krystyny Stryja
- wręczenie odznak przez Prezesa Zarządu Głównego Lecha Drożdżyńskiego oraz Prezesa Rady Prezesów Województwa Śląskiego Edwarda Kutyłę; wręczono następujące odznaki:

Złota Honorowa odznaka PTTK
1.    Ewa Nawrocka
2.    Elżbieta Zając
3.    Halina Staruszkiewicz
4.    Adam Czerniawski
5.    Werner Czakai
6.    Andrzej Dyczak
7.    Marian Gładki
8.    Andrzej Pańczyszyn
9.    Gerard Ungrowski

Brązowa Honorowa Odznaka PTTK
1.    Marek Bazylów
2.    Sebastian Janas
3.    Zbigniew Jura
4.    Zbigniew Ochwat
5.    Radosław Stachura
6.    Stanisław Twardysko

Medal za pomoc i współpracę:
     1.  Ksiądz proboszcz Bernard Frank

Dyplom ZG PTTK  Za Zasługi  w upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa
      1.  Alfred Sołtys

Listy gratulacyjne ZG PTTK dla osób za wieloletnią działalność dla osób, które należą do Oddziału od samego początku (60 lat)
      1.  Andrzej Łękawski
      2.  Tadeusz Kłos
      3.  Janusz Putowski
      4.  Zygmunt Rykiert
      5.  Józef Szarawara
      6.  Lucjan Zieliński

Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej
1.    Andrzej Dyczak
2.    Tadeusz Kochański
3.    Romuald Romanowski

Dyplom Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK - Kraków
1.    Marek Bazylów
2.    Witold Brol
3.    Adam Ciesiołkiewicz
4.    Andrzej Pańczyszyn

Śląska Honorowa Odznaka PTTK
1.    Marian Gładki
2.    Moszyński Wojciech

- życzenia gości dla Oddziału
- poczęstunek

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy wszystkim artystom, Urzędowi Miasta Gliwice, Starostwu Powiatowemu w Gliwicach, Urzędowi Miasta Knurów, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, Zarządowi Głównemu PTTK oraz sponsorom: firmie Wasko, Księgarni u Piotra i Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Ślązaczek.
Prowadzenie imprezy: Anetta Korbel


Film dostępny na stronie:

http://www.youtube.com/watch?v=27gpBmmqNQU&list=PLIU5LoFRLo_-S1kkfQM1p_9O7VYvOvMaY

 


 

Free Joomla Lightbox Gallery

ZG PTTK 27 marca 2014 roku podpisał nową umowę ubezpieczenia nr 5834-01.700.511 z AXA TUiR S.A. - Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską). Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

-  od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014,

- od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2015.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1.   Przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej umowie ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego

2.   Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24 h/dobę na terytorium Europy, a zgodnie z aneksem od dnia 1.04.2015 r. na terenie całego świata, w szczególności w życiu prywatnym oraz:

a.    podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK, których wykaz jest dostępny na każde żądanie AXA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.

b.    podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych,

c.     podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,

d.    podczas indywidualnego (organizowanego samodzielnie oraz poza strukturami PTTK) uprawiania turystyki. 

3.   Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu:

a.    śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

b.    trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

c.     wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,

d.    zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

e.    zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

f.     zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwego wypadku:

1.    AXA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku, podczas zaistnienia którego Ubezpieczony był pod wpływem alkoholu (przez co rozumie się spożycie alkoholu, które prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu lub obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3), narkotyków lub środków odurzających. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy fakt pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy środków odurzających nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia.

2.    Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwego wypadku:

a.         zaistniałego w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona przestępstwa, 

b.        zaistniałego podczas udziału Ubezpieczonego w sportach ekstremalnych, zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt. 7,

c.         zaistniałego podczas podróży powietrznych, w charakterze innym niż płacącego za przelot pasażera lecącego samolotem zarejestrowanym na rzecz linii lotniczych prowadzących działalność polegającą na odpłatnym przewozie pasażerów,

d.        doznanego wskutek uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach, rajdach związanych z użyciem pojazdu lądowego, wodnego czy powietrznego wyposażonego w silnik, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie dotyczy zawodów i rajdów o charakterze rekreacyjnym, nie wymagających specjalnego zezwolenia, organizowanych przez PTTK w ramach działalności statutowej,

e.        spowodowanego dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, a także świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,

f.          będącego następstwem prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień, 

g.         będącego następstwem prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego w przypadku, gdy pojazd ten nie posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego, chyba że powyższe nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia.

3.    Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i psychiczne oraz straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy należących do Ubezpieczonego oraz utracie zarobków lub spodziewanych korzyści w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

4.    Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa zabiegów o charakterze medycznym, leczenia lub badań medycznych nie związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, zakłócenia ciąży i porodu, a także przepukliny brzuszne i pachwinowe, do ujawnienia których doszło w wyniku wysiłku fizycznego lub dźwignięcia ciężaru.  

5.    Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dyskopatii, chyba że jest ona skutkiem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Europy w zakresie:

1)      trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 23.000 PLN),

2)      śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),

3)      zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),

4)      refundacji kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),

5)      refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.00 PLN),

6)      kosztów ratownictwa (suma ubezpieczenia 4.800 EUR na jedno zdarzenie).

Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

do 24 %

1,0%

od 25 % do 100 %

1,5%

 

Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.

 

Ważne linki:

- Umowa (skrócona) po miedzy PTTK a AXA (zwana również Wyciągiem z Umowy ubezpieczenia)

 
- aneks do umowy - zmiana zakresu terytorialnego z Europy na cały świat

- zasasy zgłaszania i likwidacji szkód

- dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia

- ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku (NW)- formularz wyznaczenia osoby uposażonej (zał. nr 3 do Ogólnej umowy; UWAGA! należy wypełnić w dwóch egzemplarzach: jeden dla siebie, a drugi wysłać samemu na adres: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul.  Chłodna 51, 00-867 Warszawa)

 


 

- Strona Zarządu Głównego PTTK odnośnie ubezpieczeń